Ngân hàng Maritime Bank Huyện Gia Lộc Hải Dương

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Lộc.